نمایه نویسندگان

ا

ح

خ

  • خلیلی، علی طبقه بندی اقلیمی استان یزد [دوره 11، شماره 11، 1361]

س

  • سعید، ارسطو نظری کوتاه به سیمای دهات یزد [دوره 11، شماره 11، 1361]

ش

  • شکوهمند، حسین آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن زباله [دوره 11، شماره 11، 1361]

ع

  • عمرانی، قاسمعلی زباله دانهای عمومی با انبارهای موقت جهت جمع آوری زباله های شهری [دوره 11، شماره 11، 1361]

ف

  • فروغیان، پرویز میزان پروتئین ‘ فیبر خام‘ تانن و اسید اگزالیک درعده ای از گونه های گون [دوره 11، شماره 11، 1361]

ک

  • کفاش، ذبیح الله بررسی امکان توسعه گیاهان مرتعی در منطقه ورامین [دوره 11، شماره 11، 1361]
  • کوچکی، عوض مقایسه چند گونه گیاه مرتعی از نظر تولید و بعضی خصوصیات بتانیکی در شرایط آب وهوایی مشهد [دوره 11، شماره 11، 1361]

م