نمایه نویسندگان

ا

ت

ح

  • حقیقت، دکتر رضا منظری چند راجع به مسائل مربوط به آب در یک کشور صنعتی [دوره 7، شماره 7، 1355]
  • حقیقت، دکتر رضا گزارش علمی و اجرایی دوازدهمین کنگره بین المللی مسائل تکنیکی آبهای گرم معدنی (ئیدرونزمال) [دوره 7، شماره 7، 1355]

ش

ط

ک

م

ن

ی

  • یاسینی، دکتر ایرج کالبد شناسی ‘ بوم شناسی و رده بندی خرچنگ دراز آب شیرین و بررسی موقعیت رده بندی خرچنگ دراز آب شیرین استان گیلان [دوره 7، شماره 7، 1355]
  • یخکشی، دکتر علی بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی روستائیان منطقه یخکش واثرات آن بر روی جنگل وارائه راه حلهایی درزمینه بهبود وضع زندگی کشاورزان منطقه میان بندشمال و حفاظت جنگلها [دوره 7، شماره 7، 1355]
  • یخکشی، دکتر علی بررسی طرح مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه [دوره 7، شماره 7، 1355]