نمایه نویسندگان

ا

  • ابتکار، دکتر تقی اثرات طرحهای سوختهای جایگزینی بر ساخت خودرو در ایران [دوره 12، شماره 12، 1363]

پ

  • پاشائی، دکتر عباس تعیین عمق بحرانی آب زیرزمینی بکمک لیزیمترهئی با سطح آب زیر زمینی ثابت [دوره 12، شماره 12، 1363]

ح

  • حضرتی، صالح محقق بیماری سالک و نقش یکی از عوامل محیطی B.C.G در سیکل زندگی انگل آن [دوره 12، شماره 12، 1363]

س

ع

  • عمرانی، دکتر قاسمعلی بیوگاز : یکی از روشهای ساده برای کنترل آلودگیهای محیط زیست‘ تهیه کود و تامین انرژی [دوره 12، شماره 12، 1363]
  • عمرانی، دکتر قاسمعلی بررسی در زمینه تهیه کود کمپوست اززباله های شهری و فضولات کشتارگاه همدان [دوره 12، شماره 12، 1363]

ک

  • کوچکی، عوض بررسی مقدماتی تأثیر آبیاری کم در بهبود مراتع [دوره 12، شماره 12، 1363]

م