نمایه نویسندگان

آ

  • آنانیچف، ک. استفاده از منابع طبیعی و حفاظت آنها [دوره 10، شماره 10، 1359]

ا

  • ابتکار، دکتر تقی گزارش نهائی طرح کنترل دود وسائط نقلیه بنزینی تهران [دوره 10، شماره 10، 1359]
  • اصل، رزاقی تحقیقات زیست محیطی دردانشگاه آذر آبادگان [دوره 10، شماره 10، 1359]

پ

  • پروانه، میترا فرم پیشنهادی هیئات بین المللی منابع ژنتیک گیاهی برای جمع آوری نمونه های گندم [دوره 10، شماره 10، 1359]

ح

د

ص

ف

ک

  • کفاشی، دکتر ذبیح الله پراکندگی گونه های گیاهی در جوامع مختلف مرتعی شمال سنندج (حوزه آبخیز قشلاق) [دوره 10، شماره 10، 1359]
  • کوچکی، دکتر عوض تجمع نیترات در گیاهان وسمیت آن برای جانوران [دوره 10، شماره 10، 1359]

م

ن