نمایه نویسندگان

آ

 • آذری، دکتر سیمین بررسی میزان کم زایی و نازایی درمنطقه با رادیواکتیو طبیعی بالای رامسر [دوره 24، شماره 21، 1377]

ا

ب

پ

ت

 • ترابیان، دکتر علی بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی [دوره 24، شماره 21، 1377]

ج

 • جعفری، دکتر محمد تهیه الگوی مدیریت حوزه آبخیز تاش- مجن شاهرود با بهره گیری از آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 21، 1377]
 • جوانشیر، دکتر کریم پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان [دوره 24، شماره 21، 1377]

ح

 • حکمی، مهندس امیر بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی [دوره 24، شماره 21، 1377]

ر

ز

 • زاده، مهندس بهنوش امین بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی [دوره 24، شماره 21، 1377]
 • زبیری، دکتر محمود پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان [دوره 24، شماره 21، 1377]

ط

ک

 • کریمیان، مهندس علی اکبر تهیه الگوی مدیریت حوزه آبخیز تاش- مجن شاهرود با بهره گیری از آمایش سرزمین [دوره 24، شماره 21، 1377]
 • کهن، دکتر گوئل صنعت توریسم و توسعه پایدار نمادی از مدیریت پویا [دوره 24، شماره 21، 1377]

م

 • مخدوم، دکتر مجید پراکنش سرخدار معمولی (Taxus baccata) و تنوع زیستی(Biodiversity) با گونه های چوبی رویشگاههای آن در جنگلهای گیلان [دوره 24، شماره 21، 1377]
 • مصباح، دکتر اشرف السادات بررسی میزان کم زایی و نازایی درمنطقه با رادیواکتیو طبیعی بالای رامسر [دوره 24، شماره 21، 1377]

ن