نمایه نویسندگان

ا

پ

  • پور، مهدی ناطق گزارشی از وجود مگسهای کراپسومیا مگاسفالا و گرایسومیاآلبیسپس (دوبالان: کالیفوریده) در شهرستانهای بندر عباس و میناب [دوره 14، شماره 14، 1365]

ح

د

ز

  • زعیم، دکتر مرتضی مطالعه در بیولوژیک پشه های شهرستان میناب‘ استان هرمزگان(62-1363) 1- مشخصات لانه های لاروی [دوره 14، شماره 14، 1365]

ف

ک

  • کرمی، دکتر محمود نظریه جغرافیای زیستی جزیره و اهمیت آن در مدیریت و گزینش ذخایر طبیعی [دوره 14، شماره 14، 1365]

م

ن

ی