نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ارزانی، دکتر حسین بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • افشان، مهندس علی اصغر بذر بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • الهی، دکتر جلال ولی زیستگاهها پراکنش و برخی تفاوتهای تاکسونومی بین Barvus barbulus,Barbus mystaceus دو گونه از باربوس ماهیان ایران [دوره 29، شماره 32، 1382]

ب

پ

 • پناهنده، مهندس محمد ارزیابی راهبردی محیط زیست ( SEA ) : رویکرد برنامه ای به ارزیابی نشانزدهای محیط زیست (EIA ) [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • پور، دکتر بهروز ملک بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • پور، دکتر سعید گیتی رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • پورابراهیم، مهندس شراره برنامه ریزی توسعه آتی جزیره قشم در چهار چوب آمایش سرزمین [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • پورفرد، مهندس حسن حاجی بررسی آلاینده های نفتی در آبهای زیر زمینی منطقه پالایشگاه اراک [دوره 29، شماره 32، 1382]

ت

 • ترابیان، دکتر علی توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF) [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • ترابیان، دکتر علی طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان ) [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • توکلی، مهندس بابک ارزیابی آثار توسعه (EIA ) جاده کنار گذر انزلی [دوره 29، شماره 32، 1382]

ج

 • جعفری، دکتر محمد بررسی برخی ویژگی های اکولوژیکی گونه Aremisia sieberi در مراتع استان اردبیل [دوره 29، شماره 32، 1382]

ح

 • حسینی، دکتر سید محسن امکان سنجی ایجاد سازمانهای غیر دولتی حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • حقی، دکتر احمد خداپرست ارزیابی اثرات ذرات هوابرد در هوای تنفسی کارگران در فضای یک کارخانه نساجی [دوره 29، شماره 31، 1382]

ذ

 • ذاکر، دکتر ناصر حاجی زاده رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر [دوره 29، شماره 31، 1382]

ر

ز

 • زاده، دکتر محمد نقی مشخصه های آب در فرهنگ ایرانی و تاثیر آن بر شکل گیری فضای زیست [دوره 29، شماره 32، 1382]

س

 • سامانی، دکتر حسین محمد ولی مدل ریاضی تحلیل یک بعدی انتقال و انتشار شوری در رودخانه ها با در نظرگرفتن شرایط جزر و مدی دریا [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • سعیدی، دکتر محسن رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر [دوره 29، شماره 31، 1382]

ش

ص

ط

ع

ف

 • فاضلی، مهندس مجتبی توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF) [دوره 29، شماره 31، 1382]

ک

 • کیابی، دکتر بهرام حسن زاده وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • کرباسی، دکتر عبدالرضا رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • کریمی، دکتر کیوان ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر [دوره 29، شماره 32، 1382]

م

 • مثنوی، دکتر محمدرضا توسعه پایدار و پارادایم های جدید توسعه شهری:شهر فشرده و شهر گسترده [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • مجتهدزاده، دکتر غلامحسین برنامه ریزی شهری – برنامه ریزی محلی و سیاست های عمومی در انگلیس و ایران [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • مخدوم، دکتر مجید ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • میرمحمدی، مهندس محسن بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS) [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • مطلبی، مهندس مهرنوش طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان ) [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • منصوری، دکتر جمشید وضعیت اکولوژیک جمعیت هوبره (Chlamudotis undulate ) درایران [دوره 29، شماره 31، 1382]
 • مهام، مهندس یونس بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران [دوره 29، شماره 32، 1382]
 • مهردادی، دکتر ناصر رفتار Fe و Zn , Pb , Cd , Ni , Co , Mn و Cu در رسوبات بستر و ذرات معلق رودخانه تجن هنگام اختلاط با آب دریای خزر [دوره 29، شماره 31، 1382]

ه

ی

 • یاوری، دکتر احمدرضا ارائه الگوی های طراحی و احیا در مناطق رود کناری با رعایت اصول اکولوژیک منظر [دوره 29، شماره 32، 1382]