نمایه نویسندگان

ا

ب

 • بختیاری، علیرضا ریاحی بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند) [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • بهبهانی، دکترهما ایرانی بقا محیط طبیعی درون شهری و استفاده بهینه از آن (مطالعه موردی:دره فرحزاد) [دوره 28، شماره 30، 1381]

ت

 • ترابیان، دکتر علی طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس) [دوره 28، شماره 30، 1381]

ج

 • جعفری، رضا تعیین شدت تخریب منابع آب در منطقه کاشان با استفاده از مدل بیابان زائی [دوره 28، شماره 30، 1381]
 • جهانشاهی، مهران بررسی عادت گیاهخواری خوک و حشی(sus scrofa ) درپارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 30، 1381]

د

 • دادراست، محمد جواد پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • درگاهی، مهندس محمد دهدار زون بندی پارک ملی گلستان [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • دزبانی، سعید مقایسه میزان راحتی انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریای خزر:مطالعه موردی برای یزد و گرگان [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • دشتکیان، کاظم مقایسه میزان راحتی انسان در شرایط آب و هوایی مناطق مرکزی ایران و سواحل دریای خزر:مطالعه موردی برای یزد و گرگان [دوره 28، شماره 29، 1381]

ر

 • راد، دکتر بهروز بهروزی بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند) [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • ریاضی، دکتر برهان بررسی زئوپلانکتون های تالاب گمیشان [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • رستمی، ابوالقاسم خالقی زاده بررسی تغییرات ماهانه تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزیبه منظور مدیریت تالابهای بین المللی سلکه و سیاه کشیم(کلاس اسپند) [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • رضائی، سحر بررسی و معرفی ظرفیت برد تفرجگاهی [دوره 28، شماره 29، 1381]

ز

ش

 • شکری، دکتر مریم تعیین آسیب پذیری اکولوژیک اکو سیستم های حاشیه جنوب دریای خزر [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • شکری، دکتر مریم ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب [دوره 28، شماره 30، 1381]

ص

ط

 • طبیبیان، دکتر منوچهر پایش (نظارت) تغییرات کاربری اراضی در زیر حوضه دروغ زن فارس با استفاده از RS/GIS [دوره 28، شماره 29، 1381]

ع

 • عامری، مژده تعیین مقادیر سرانه دبی و آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه صاحبقرانیه- تهران [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • عصری، دکتر یونس معرفی فلور و پوشش گیاهی تالاب سیاه کشیم [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • عظیمی، دکتر علی اکبر تعیین مقادیر سرانه دبی و آلاینده های فاضلاب درتصفیه خانه صاحبقرانیه- تهران [دوره 28، شماره 29، 1381]
 • علوی، مهندس علیرضا نظری تصفیه پذیری بیولوژیکی فازآبدار امولسیون روغن- آب [دوره 28، شماره 30، 1381]

ف

ک

م

ن

ه

ی