دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

برآورد کدورت آب با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم جنگل تصادفی، مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jes.2023.350214.1008365

بهناز کریمی؛ سید حسین هاشمی؛ حسین عقیقی


بررسی تصفیه پیشرفته پساب خاکستری خروجی از فرایند بیولوژیک به کمک جذب سطحی و اکسیداسیون شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jes.2023.361627.1008426

سعید گواهی؛ احسان دریکوند؛ صائب خوشنواز؛ محسن سلیمانی بابرصاد؛ ایمان پارسه


تدوین و کاربست چارچوب مفهومی موثر بر تحلیل منابع آبی مبتنی بر تکنیک DPSIR (نمونه موردی: محله باغ فیض تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jes.2024.367508.1008453

شایسته ابراهیم؛ دنیا جمشیدی؛ سعیده علی‌کائی


ارزیابی منظر صوتی منطقه 2 کلانشهر تبریز با استفاده از مدل رگرسیون خطی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22059/jes.2024.358888.1008408

سجاد زارعی؛ حسن محمودزاده؛ فیروز جعفری


بررسی و مقایسه عملکرد آهک، سود سوزآور و خاکستر سودا در حذف فلزات سنگین مس و روی از پساب صنعتی با استفاده از فرآیند ترسیب شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402

10.22059/jes.2024.368775.1008459

مرتضی حاجی احمدی؛ ناصر مهردادی؛ غلامرضا نبی بیدهندی


تأثیر رانت منابع طبیعی بر کیفیت محیط زیست (مطالعه موردی: منتخبی از کشورهای منا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22059/jes.2024.359287.1008413

سمانه معین‏ الدینی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ سمیه امیرتیموری؛ حسین مهرابی بشرآبادی


بررسی علل کاهش غلظت اکسیژن محلول در دریای عمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402

10.22059/jes.2024.370380.1008465

شیرین فرخانی؛ ناصر حاجی زاده ذاکر


شناسایی مولفه‌های ساماندهی بصری در راستای بهسازی سیمای کالبدی مناظر بومی روستاهای کوهپایه‌ای ایران (نمونه موردی: روستاهای کوهپایه‌ای غرب استان مازنداران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1402

10.22059/jes.2024.357672.1008399

فائزه اسدپور؛ جمال‌الدین مهدی‌نژاد؛ علی شرقی؛ ّبهرام صالح صدق پور