دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی الگوی مکانی-زمانی شکوفایی جلبکی در تنگه هرمز و شناسایی متغیرهای محیطی مؤثر بر آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.22059/jes.2022.327903.1008208

شهریار فضلی؛ سمیه سیما؛ علی جعفر موسیوند


سناریوهای پیش روی آینده ی تاثیرات ساختار فضایی و کارکردی کلان شهرهای ایران بر رشد و شیوع بیماری های واگیردار و COVID-19 (مورد مطالعه؛ کلان شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.22059/jes.2021.305306.1008036

محمدرضا امیری فهلیانی؛ احمد رضایی؛ مقدسه ریاحی


مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 فروردین 1401

10.22059/jes.2021.282754.1007872

غلامرضا نبی بیدهندی؛ امید حسن زاده مقیمی؛ امیر نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه