دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

خوردگی میکروبی متاثر از عوامل زیست محیطی در آب چرخه خنک کن نیروگاه حرارتی بندر عباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1402

10.22059/jes.2023.356713.1008395

مجید قهرمان افشار؛ محسن اسماعیل پور؛ حسین قاسمی نژاد


ارزیابی شاخص های موثر بر تاب آوری فرم و فضای شهری با تاکید بر سیل و رواناب های سطحی (مورد پژوهی: شهر نور استان مازندران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/jes.2023.358500.1008405

زینب اکبری زرین؛ محمود قلعه نویی؛ صفورا مختارزاده


شناسایی و ارزیابی کاربری اراضی موثر برآلودگی بیولوژیکی رواناب شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/jes.2023.361348.1008423

صادق پرتانی؛ عباس طاهریان؛ علی جعفری؛ هادی جراحی؛ امین ارژنگی


فهم و تبیین برهم کنش ابعاد اجتماعی- ارتباطی برنامه ریزی شهری و معیارهای کلیدی توسعه پایدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آبان 1402

10.22059/jes.2023.365474.1008449

محسن اسمعیلی؛ آیلین شیدایی