دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

آموزش محیط زیست در سیستم آموزشی ایران: تحلیل برنامه درسی دوره ابتدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1401

10.22059/jes.2022.340394.1008297

میمنت عابدینی بلترک؛ حجت صفار حیدری


مدل‌سازی موازنه مواد در سیستم پردازش پسماندهای شهری با استفاده از تابع انتقال فاکتور بازیابی (RFTF)-مطالعه موردی: کارخانه کمپوست بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

10.22059/jes.2021.282754.1007872

غلامرضا نبی بیدهندی؛ امید حسن زاده مقیمی؛ امیر نبی بیدهندی؛ مریم ربیعی ابیانه