شماره جاری: دوره 45، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 570-700 

مقاله پژوهشی

1. اندازه گیری پارامترهای سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب کادمیوم توسط نانوذرات مزوپوز اکسیدآهن سنتز شده به روش هم رسوبی

صفحه 570-585

مریم ایزانلو؛ علی اسرافیلی؛ مهدی فرزادکیا؛ احمد جنیدی؛ حسین کریمی؛ سحر فرخی


4. ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های مدیریت مناطق حفاظت شده استان همدان

صفحه 601-615

احمد فتاحی اردکانی؛ احمد سلطانی ذوقی؛ افسانه سراج الدین