موضوعات = محیط زیست و انرژی
تعداد مقالات: 6
3. تولید انرژی از اختلاف غلظت شوری آب به روش معکوس الکترودیالیز در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 811-825

گاگیک بدلیانس قلی کندی؛ امیررضا آرشی


4. مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 401-413

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


5. ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 415-430

داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی


6. بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 499-513

سید علی جوزی؛ انوشه داراب پور