موضوعات = مهندسی بهداشت محیط
تحلیل اقلیمی و ردیابی توفان‌های گرد و غبار فراگیر در جنوب و مرکز ایران

دوره 40، شماره 4، دی 1393، صفحه 961-972

10.22059/jes.2014.53012

عباسعلی ولی؛ سجاد خاموشی؛ سید حجت موسوی؛ فاطمه پناهی؛ احسان تمسکی