موضوعات = کشاورزی و گیاه شناسی
کاربرد کریجینگ شاخص و معمولی در مدل‌کردن کلر آب زیرزمینی

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 751-764

10.22059/jes.2014.52218

معصومه دلبری؛ پیمان افراسیاب


بررسی پتانسیل گیاهان مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia) در جذب کادمیوم

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-28

10.22059/jes.2014.50153

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند