موضوعات = معماری و شهرسازی
تاثیر فرم کلی و تراکم نسبی ساختمان‌های مسکونی تهران بر آلودگی ناشی از گرمایش در فصل زمستان

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 253-268

10.22059/jes.2019.267837.1007760

لیلا مختاری؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ شهاب کریمی نیا؛ منصوره کیان ارثی


عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 171-188

10.22059/jes.2018.234804.1007456

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما


ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 529-541

10.22059/jes.2017.218290.1007330

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-314

10.22059/jes.2016.58734

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 943-964

10.22059/jes.2016.57145

منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی


بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 257-273

10.22059/jes.2015.53913

حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان


شکل‌گیری و شکل‌دهی شهر در دو پارادایم مدرنیسم و پست‌مدرنیسم

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 541-558

10.22059/jes.2014.52204

سید حسین بحرینی؛ کریم حسینی وحدت