موضوعات = ایمنی بهداشت و محیط زیست(HSE)
پالایش و بازیابی روغن‌های آلوده به PCBs به روش شیمیایی (مطالعۀ موردی: نیروگاه بعثت تهران)

دوره 41، شماره 3، مهر 1394، صفحه 681-693

10.22059/jes.2015.55905

فاطمه اکبرپور سراسکان‌رود؛ علیرضا نورپور؛ امیر ناصر ملک قاسمی