موضوعات = برنامه ریزی و طراحی منظر
طراحی کمربند سبز جنوب غرب شهر زاهدان با رویکرد کاهش ریزگردها

دوره 43، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 595-607

10.22059/jes.2018.235232.1007450

پیمان گلچین؛ منصوره ناروئی؛ ابولفضل کاظمی نسب


روش شناختی ادراک منظر شهری در ارتباط با ذهنیات و خاطرات جمعی، مطالعه موردی محله تجریش

دوره 42، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 195-210

10.22059/jes.2016.58115

انوشه گوهری؛ هما ایرانی بهبهانی؛ اسماعیل صالحی