موضوعات = اکولوژی شهری
تعداد مقالات: 10
2. برنامه ریزی شبکه های بوم شناختی سیمای سرزمین شهری(مطالعه موردی:شهر تهران)

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 277-297

امید فتوحی؛ شهیندخت برق جلوه


3. بررسی تغییرات شبکه اکولوژیک و نقش آن در تاب آوری اکولوژیکی کلانشهر مشهد

دوره 44، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 373-394

سپیده موحد؛ منوچهر طبیبیان


4. ارزیابی زیرساخت‌های سبز شهری به منظور اصلاح تدریجی آن‌ها در سیمای سرزمین تهران

دوره 41، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 613-625

مهسا یزدانپناه؛ احمدرضا یاوری؛ لعبت زبردست؛ سیده آل محمد


7. بررسی رابطۀ سبک زندگی مصرفی با شاخص ردپای بوم‌شناختی

دوره 40، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 589-602

فتانه حاجیلو؛ بهجت یزدخواستی؛ محمدباقر علیزاده اقدم


8. بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 499-513

سید علی جوزی؛ انوشه داراب پور


9. تأثیرپذیری شدت جزیرة گرمایی شهری تهران از الگوهای همدیدی جو

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 55-66

قاسم عزیزی عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور؛ مجتبی مهدیان ماهفروزی؛ مرتضی میری


10. آثار زیست‌محیطی گسترش افقی شهر (مطالعۀ موردی: گرگان)

دوره 39، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 91-104

مهدی حسام؛ احمد پوراحمد؛ حدیثه آشور