موضوعات = آلودگی هوا
ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 413-429

10.22059/jes.2019.278933.1007843

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تیر 1398، صفحه 269-286

10.22059/jes.2019.254273.1007624

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

دوره 45، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 155-169

10.22059/jes.2019.259000.1007696

علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی


ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 461-472

10.22059/jes.2019.257290.1007652

ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند


ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 97-105

10.22059/jes.2015.53903

مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری


مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 401-413

10.22059/jes.2014.51208

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 415-430

10.22059/jes.2014.51209

داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی


برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 431-438

10.22059/jes.2014.51210

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 65-78

10.22059/jes.2014.50157

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 237-246

10.22059/jes.2014.50169

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی