موضوعات = آلودگی هوا
تعداد مقالات: 27
2. ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 413-429

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


3. برآورد ارزش بهبود کیفیت هوای شهر تهران: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 45، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 269-286

شاهین وهابی راد؛ محمد خداوردیزاده؛ صدیقه هاشمی بناب


4. عوامل موثر بر آلودگی هوای ایجاد شده در بخش حمل و نقل استانهای ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 77-86

مجید مداح؛ عبدالنظام جعفری


5. بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1398، صفحه 155-169

علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی


7. ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 461-472

ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند


8. اثر آلاینده‌های ناشی از سوختن بنزین بر برخی خصوصیات آناتومیکی، فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی اسفناج

دوره 43، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 683-697

امین کهن؛ مریم حقیقی؛ محمدحسین اهتمام؛ نورا... میرغفاری


10. ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 97-105

مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری


11. تأثیر مدیریت مرتع در میزان ترسیب کربن گونۀ گون کوهی (Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهران

دوره 41، شماره 1، بهار 1394، صفحه 193-199

مریم صارمی؛ عین‌الله روحی‌مقدم؛ اکبر فخیره


13. مطالعۀ آماری ویژگی‌های یخبندان در ایستگاه سینوپتیک سقز

دوره 40، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 891-900

محمود مولی نژاد


15. توزیع زمانی و مکانی فلزات سنگین در گرد و غبار منطقۀ شهری کرمان

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 361-373

فریبا جعفری؛ حسین خادمی


16. مالیات سبز عاملی فراموش‌شده در برنامه‌ریزی صنعتی ایران

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 401-413

محمدعلی فیض‌پور؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی؛ فاطمه آسایش


17. ارزیابی ترکیب بهینۀ نیروگاه‌های کشور با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 415-430

داوود منظور؛ مجید فرمد؛ وحید آریان پور؛ احسان الدین شفیعی


18. برآورد منحنی هزینه برای کنترل انتشار گاز دی اکسید گوگرد (SO2) از مجتمع مس سرچشمه

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 431-438

سمیه امیرتیموری؛ صادق خلیلیان؛ حمید امیرنژاد؛ علی محبی


19. بررسی آثار محیط‌زیستی کارخانۀ گندله‌سازی اردکان با استفاده از روش فازی TOPSIS

دوره 40، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 499-513

سید علی جوزی؛ انوشه داراب پور


22. بررسی وضعیت NO2 تروپوسفری ایران طی سال‌های 2004 تا 2012

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 65-78

زهرا شرعی پور؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


23. شبیه‌سازی عددی صعود پیرایۀ ستون دود در شرایط جوی خنثی

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 237-246

خسرو اشرفی؛ مجید شفیع پور مطلق؛ حدیث عباس زاده امیردهی


24. برآورد هزینه‌های مرگ‌ومیر ناشی از ﺁلودگی هوا در اصفهان

دوره 40، شماره 1، بهار 1393، صفحه 247-254

غلامحسین کیانی؛ فاطمه یاری؛ هادی امیری


25. بررسی پراکنش BTEXدر منطقة صنعتی زرقان به کمک GIS

دوره 39، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 125-136

منصوره دهقانی؛ محمد مهدی تقی زاده؛ ابراهیم راستگو