کلیدواژه‌ها = عمق نوری هواویزها
بررسی و مقایسه شاخص های نورشناخت هواویزهای جو در دو منطقه شهری در ایران

دوره 45، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 155-169

10.22059/jes.2019.259000.1007696

علیرضا میرزاخانی؛ سمانه ثابت قدم؛ فرهنگ احمدی گیوی


ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 461-472

10.22059/jes.2019.257290.1007652

ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند