کلیدواژه‌ها = بازیافت
ویژگی‌های پردازش و بازیافت پسماندهای روستایی (مطالعة موردی: ایران)

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

محمد علی عبدلی؛ علی حق اللهی


مدیریت زیست‌محیطی خودروهای فرسوده

دوره 34، شماره 45، خرداد 1387

محمد علی عبدلی؛ سید بهمن معتمدی؛ اکبر باغوند


ارزشیابی اقتصادی بازیافت مواد جامد شهری لاهیجان

دوره 30، شماره 35، مهر 1383

دکتر حسن کریم زادگان؛ مهندس محمد شیدایی؛ مهندس نگین امین افشار


بازیافت ضایعات نان در تهران و مسائل بهداشتی آن

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر کرامت الله ایماندل؛ مهندس اکبر محمد نژاد اقدم