کلیدواژه‌ها = کدورت آب
برآورد کدورت آب با استفاده از سنجش از دور و الگوریتم جنگل تصادفی، مطالعه موردی: دریاچه شهدای خلیج فارس چیتگر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

10.22059/jes.2023.350214.1008365

بهناز کریمی؛ سید حسین هاشمی؛ حسین عقیقی


ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب

دوره 30، شماره 35، مهر 1383

دکتر عبدالله رشیدی مهر آبادی؛ دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر ناصر رازقی؛ ایرج موبدی؛ دکترعلی ترابیان