کلیدواژه‌ها = جایگاه های سوخت رسانی
سنجش مقدار MTBE در جایگاههای سوخت رسانی و سطح شهر تهران

دوره 32، شماره 39، شهریور 1385

هما کشاورزی شیرازی؛ فرح سادات هالک؛ محسن میرمحمدی


تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی