کلیدواژه‌ها = ترکیبات آلی فرار
تعیین اتلاف بنزین از جایگاه های سوخت رسانی در شهر تهران و روشهای کنترل و بازیافت آن

دوره 30، شماره 36، دی 1383

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میر محمدی


بررسی و سنجش موارد آلی فرار ( VOCS)

دوره 29، شماره 32، دی 1382

مهندس هما کشاورزی شیرازی؛ مهندس فرح سادات هالک؛ مهندس محسن میرمحمدی