کلیدواژه‌ها = زون بندی
زون بندی منطقه شکار ممنوع دیلمان و درفک با استفاده از GIS

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

محمد دهدار درگاهی؛ محمود کرمی؛ نعمت ا... خراسانی


زون بندی پارک ملی گلستان

دوره 28، شماره 29، تیر 1381

دکتر مجید مخدوم؛ مهندس محمد دهدار درگاهی