کلیدواژه‌ها = مشهد
تحلیل اکولوژیکی پارک‌های شهری (مطالعة موردی: مشهد)

دوره 38، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 155-168

10.22059/jes.2013.29870

فرزانه رزاقیان؛ محمد رحیم رهنما؛ معصومه توانگر؛ حسین آقاجانی


آلودگی خاک حاشیة خیابان‌های شهری به سرب و کادمیوم

دوره 33، شماره 43، آذر 1386

سعید سامانی مجد؛ امیر تائبی؛ مجید افیونی