کلیدواژه‌ها = فضای عمومی
ارزیابی کیفیت منظر فضاهای عمومی شهری، (مطالعه موردی: میدان امام شهر همدان)

دوره 43، شماره 3، آذر 1396، صفحه 529-541

10.22059/jes.2017.218290.1007330

محمدرضا حقی؛ مهرداد کریمی مشاور؛ سجاد زلفی گل


تأثیر خشکسالی زاینده‌رود در تعاملات اجتماعی و فضاهای جمعی در اصفهان

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 481-498

10.22059/jes.2014.51214

بهنام قاسم زاده؛ موسی پژوهان؛ حسین حاتمی نژاد؛ حسن سجادزاده