کلیدواژه‌ها = اکوسیستم شهری
ارزیابی شاخص‌های ناپایداری زیست‌محیطی در کلان‌شهر اهواز

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 447-464

10.22059/jes.2015.54993

مصطفی محمدی ده چشمه؛ محمد علی فیروزی؛ جعفر سعیدی


بررسی عوامل محدودکنندة توسعة بام‌های سبز در ایران بر پایة تحلیل سلسله مراتبی

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 89-98

داود نهرلی؛ مهدی عبداللهی؛ مجتبی ولی بیگی