کلیدواژه‌ها = کلان شهر تهران
ارزیابی عددی تأثیرات توسعه کمربند سبز بر هواشناسی محلی و کیفیت هوا در کلان شهر تهران

دوره 45، شماره 3، آبان 1398، صفحه 413-429

10.22059/jes.2019.278933.1007843

حسین ملکوتی؛ سیمه ارغوانی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی


تعیین سطح پایداری سامانه آب کلان‌شهر تهران

دوره 37، شماره 59، آذر 1390، صفحه 171-184

احسان بی‌نیاز؛ محمد‌رضا مثنوی؛ مهرداد نظریها