کلیدواژه‌ها = ارزیابی ریسک
ارزیابی ریسک آلاینده‌های هوای منتشره در پایانۀ مسافری بیهقی با روش مدل‌سازی

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 97-105

10.22059/jes.2015.53903

مجید شفیع پور مطلق؛ علیرضا پرداختی؛ مریم معجری