کلیدواژه‌ها = اکولوژی شهری
بررسی چالش نظری و تبیین انگارۀ اکوتوریسم شهری

دوره 41، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 257-273

10.22059/jes.2015.53913

حمیدرضا صباغی؛ منوچهر طبیبیان


مطالعة رستنیهای بیوتوپ‌های شهر بابل از دیدگاه اکولوژی شهری

دوره 35، شماره 49، خرداد 1388

علیرضا نقی‌نژاد؛ عباس شاهسواری؛ توران جهانیان