کلیدواژه‌ها = تغییر کاربری
بررسی عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در خراسان رضوی

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 99-111

10.22059/jes.2018.248685.1007576

علیرضا کرباسی؛ بنفشه یزدان خواه؛ سید حسین محمدزاده


بهینه‌کاوی ابزارها و تجارب سیاست‌گزاری به منظور بهبود حفاظت زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها در ایران

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 281-314

10.22059/jes.2016.58734

امیر صفایی؛ شهرزاد فریادی؛ مجید شیخ محمدی؛ اسماعیل صالحی


مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی