کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
سنجش پتانسیل توسعۀ میان‌افزا در بافت مرکزی تهران

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 943-964

10.22059/jes.2016.57145

منوچهر طبیبیان؛ فریده غنی


مدل‌سازی تغییرکاربری زمین با استفاده از روشهای تصمیم‌گیری چند معیاره و GIS

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 43-52

مهرنوش بختیاری‌فر؛ محمد‌سعدی مسگری؛ محمد کریمی؛ ابوالقاسم چهرقانی