کلیدواژه‌ها = ترسیب کربن
بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

10.22059/jes.2019.282612.1007871

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری


بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 879-886

10.22059/jes.2016.57141

مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی


تأثیر گونه‌های رویشی مختلف در ترسیب کربن در مراتع جلگه‌ای میانکاله

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 45-54

10.22059/jes.2012.29099

رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان


برآورد نیروی جنگل شهری در ترسیب کربن اتمسفری

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

سعید ورامش؛ سید محسن حسینی؛ نوراله عبدی