کلیدواژه‌ها = آب
بررسی فرایند دنیتریفیکاسیون اتوتروف با منابع سولفوری متفاوت درحذف نیترات از آب

دوره 42، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 343-352

10.22059/jes.2016.58737

علی اصغر نشاط؛ عبداله رشیدی مهرآبادی؛ ابوالقاسم علی قارداشی؛ امید تجربه کار


نقش ویروسها در آب و فاضلاب

دوره 14، شماره 14، اسفند 1365

صالح محقق حضرتی