کلیدواژه‌ها = تیپ‌های گیاهی
تأثیر گونه‌های رویشی مختلف در ترسیب کربن در مراتع جلگه‌ای میانکاله

دوره 38، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 45-54

10.22059/jes.2012.29099

رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ مائده یوسفیان