کلیدواژه‌ها = بیرجند
بررسی توانایی ترسیب کربن ریزجلبک Chlorella vulgaris در آب‌های با شوری متفاوت

دوره 41، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 879-886

10.22059/jes.2016.57141

مهری شعبانی؛ محمد حسین صیادی؛ محمدرضا رضایی


ارزیابی آلودگی صوتی بیرجند با استفاده از تکنیک‌های آماری و GIS

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 693-710

10.22059/jes.2014.52214

محمد حسین صیادی اناری؛ افسانه موفق