کلیدواژه‌ها = شاخص پوشش گیاهی
تحلیل فضایی نیروی آتش‌سوزی مناطق مختلف کشور با استفاده از RS و GIS

دوره 35، شماره 52، بهمن 1388

علی سرکارگر‌اردکانی؛ محمد‌جواد ولدان زوج؛ علی منصوریان