کلیدواژه‌ها = تحلیل سلسله مراتبی
اولویت‌بندی چند معیاره زیرساخت‌های سبز و ترکیب‌های آنها برای کنترل رواناب در کلان شهر تهران

دوره 48، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 79-100

10.22059/jes.2022.335865.1008264

ایمان سعیدی؛ علیرضا میکائیلی؛ عبدالرضا بهره مند؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


بررسی و اولویت‏ بندی ابعاد مختلف تولید گیاهان تراریخته

دوره 44، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 321-329

10.22059/jes.2018.252684.1007607

فاطمه باقی زاده؛ سمیه امیرتیموری؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ مریم ضیاءآبادی


بررسی عوامل محدودکنندة توسعة بام‌های سبز در ایران بر پایة تحلیل سلسله مراتبی

دوره 37، شماره 60، اسفند 1390، صفحه 89-98

داود نهرلی؛ مهدی عبداللهی؛ مجتبی ولی بیگی