کلیدواژه‌ها = شبکه عصبی مصنوعی
ارزیابی دقت مدل‌های MLR، PCR، ARIMA و MLP در پیش‌بینی عمق نوری هواویزها

دوره 44، شماره 3، آذر 1397، صفحه 461-472

10.22059/jes.2019.257290.1007652

ساجده اکبری؛ جمیل امان اللهی؛ محمد دارند


مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌منظور تخمین محتوای 10PM توفان‌های گردوغبار به کمک تصاویر ماهواره‌ای MODIS

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 823-838

10.22059/jes.2017.60943

مجید حجتی؛ علی درویشی بلورانی؛ کاظم علوی پناه؛ مجید کیاورز؛ جواد بداغ جمالی