کلیدواژه‌ها = گیاه پالایی
حذف همزمان شوری و بارآلی توسط فرآیند گیاه‌پالایی

دوره 42، شماره 3، آذر 1395، صفحه 531-550

10.22059/jes.2016.60065

حسین کلهر؛ حسین گنجی دوست؛ بیتا آیتی


بررسی پتانسیل گیاهان مورد (Myrtus communis) و کاج (Pinus brutia) در جذب کادمیوم

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 17-28

10.22059/jes.2014.50153

اصغر مصلح آرانی؛ مهری خسروی؛ حمید رضا عظیم زاده؛ حمید سودایی زاده؛ اصغر سپه وند


گیاه پالایی خاک‌های آلوده به " فنانترن" با استفاده از گیاه سورگوم

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

ابراهیم علایی؛ فروزان وکیلی؛ امیرعبدالله مهرداد شریف