کلیدواژه‌ها = مدل تخریب
بررسی آثار توسعه و پایداری زیست‌بوم منطقة هورامان با کاربرد مدل تخریب

دوره 37، شماره 57، خرداد 1390، صفحه 1-8

غلامرضا یاوری؛ محمد مهدی فاضل بیگی


تخصصی نمودن GIS به منظور اجرای خودکار مدل تخریب

دوره 31، شماره 38، دی 1384

حسین مددی؛ علی اصغر درویش صفت؛ مجید مخدوم


ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست استان همدان باکاربرد مدل تخریب

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

مهندس عاطفه چمنی؛ دکتر مجید مخدوم؛ دکتر محمد جعفری؛ دکتر نعمت الله خراسانی؛ مهندس مهرداد چراغی


ارزیابی اثرات محیط زیستی توسعه در شمال ایران با مدل تخریب

دوره 28، شماره 30، دی 1381

دکتر نصرت ا... صفائیان؛ دکتر مریم شکری؛ مهندس بهمن جباریان امینی