کلیدواژه‌ها = خلیج‌فارس
بررسی غلظت و منشأ آلاینده‌های فلزی در رسوبات خور موسی، خلیج‌فارس

دوره 40، شماره 2، تیر 1393، صفحه 345-360

10.22059/jes.2014.51204

علیرضا واعظی؛ عبدالرضا کرباسی؛ مجتبی فخرایی؛ علیرضا ولی خانی سامانی؛ مهدی حیدری


بررسی عناصر هواشناختی مؤثر بر جریان‌‌گرانی خروجی از خلیج‌فارس

دوره 33، شماره 44، اسفند 1386

فاطمه جعفریان ابیانه؛ عباسعلی علی اکبر بیدختی