کلیدواژه‌ها = مدیریت
ارزیابی مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان‌های استان تهران

دوره 42، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 709-718

10.22059/jes.2017.60936

سعید گیتی پور؛ فاطمه اکبرپورسراسکانرود؛ سعید فیروزبخت


بررسی فرایند مدیریت پسماندهای بیمارستانی در کرج

دوره 36، شماره 53، خرداد 1389

افسانه فضیلی؛ اسماعیل صالحی؛ محمد علی عبدلی؛ حمیدرضا جعفری؛ مژگان شیخ پور


تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384

دکتر محمد علی عبدلی؛ مهندس علی دریا بیگی زند