کلیدواژه‌ها = شهر تهران
استخراج اهداف مدیریت پایدار پسماند مواد غذایی: تحلیل اسناد فرادست

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 221-238

10.22059/jes.2023.356576.1008394

فرهاد خسروانی؛ عنایت عباسی؛ شهلا چوبچیان؛ مهدی جلیلی قاضی زاده


بررسی تغییرات بوم‌سازگان با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین و ترسیب کربن شهر تهران.

دوره 46، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 1-22

10.22059/jes.2019.282612.1007871

میر سعید محقق؛ نغمه مبرقعی؛ علیرضا وفایی نژاد؛ سهیل سبحان اردکانی؛ سید مسعود منوری


عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه شهرتهران باتأکید بر ارتباط شهر و طبیعت

دوره 44، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 171-188

10.22059/jes.2018.234804.1007456

هما ایرانی بهبهانی؛ مرضیه کاظم زاده؛ سارا طاهرسیما


بررسی غلظت یون فلوراید در منابع سطحی تامین آب شرب شهر تهران

دوره 29، شماره 32، دی 1382

دکتر علی اکبر عظیمی؛ دکتر غلامرضا نبی بید هندی؛ مهندس سید حسین هاشمی؛ مهندس یونس مهام


کاربرد مطالعات هواشناسی آلودگی هوا در طراحی شهری (نمونه خاص شهر تهران)

دوره 18، شماره 18، دی 1376

حسن خوشپور؛ ناصر برک پور؛ مهیار عارفی؛ دکتر سید حسین بحرینی