کلیدواژه‌ها = دریاچه ارومیه
مطالعه فیزیکی و شیمیایی آب دریاچه ارومیه

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر حبیب اشعثی سرخابی


تبلور جزء به جزء آب دریاچه ارومیه به منظور تهیه نمکهای منیزیم و پتاسیم

دوره 17، شماره 17، دی 1374

دکتر نظام الدین دانشور؛ دکتر نقی سعادتجو