کلیدواژه‌ها = رامسر
موفقیت زادآوری و نرخ بقای روزانه باکلان در کلنی رامسر

دوره 33، شماره 41، خرداد 1386

احمد براتی؛ بهروز بهروزی راد


بررسی میزان کم زایی و نازایی درمنطقه با رادیواکتیو طبیعی بالای رامسر

دوره 24، شماره 21، تیر 1377

دکتر اشرف السادات مصباح؛ دکتر سیمین آذری