کلیدواژه‌ها = عناصر ردیاب
تعیین سهم عرصه‌‌های بیابانی در تولید غبار ریزشی با استفاده از روش منشأیابی (مطالعۀ موردی: یزد)

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 401-413

10.22059/jes.2015.54990

میترا السادات اسمعیل زاده حسینی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمدرضا اختصاصی؛ حمید سودایی زاده