کلیدواژه‌ها = نیمۀ شرقی زاگرس میانی
پیش‌یابی اثر گرمایش جهانی در قلمروهای زیستی (مطالعۀ موردی: نیمۀ شرقی زاگرس میانی و غرب بیابان مرکزی ایران)

دوره 41، شماره 2، تیر 1394، صفحه 389-400

10.22059/jes.2015.54989

فرامرز خوش اخلاق؛ محمد امین مرادی مقدم؛ محمدامین حیدری؛ شیرین صفایی